GIDI-Advieswijzer voor de cliŽnten van:

 

Naam kantoor:†††††††††††††††† C. van der Roest AssurantiŽn

Adres:†††††††††††††††††††††††††††††††† Dr. Kuyperlaan 30

Postcode / woonplaats:1272 HSHUIZEN

Telefoon Huizen:†††††††††††† 035 Ė 52 31 333††††††††

Telefoon Almere:††††††††††† 036 Ė 52 31 985

Fax Huizen:††††††††††††††††††††† 035 Ė 52 60 647

E-mail:†††††††††††††††††††††††††††††† info@roestassurantien.nl

Website:††††††††††††††††††††††††††† www.roestassurantien.nl

 

A.††††††† Inleiding

 

Geachte cliŽnt,

 

1.       De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.
Noot : Het gaat hier om stuk dienstverlening waarover de meeste "direct writers" zich in geen geval durven uit te spreken!

2.       Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

3.       De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen.

4.       De complete tekst van deze gedragscode kunt uvinden op de website van de beroepsorganisatie waar wij bij zijn aangesloten www.nva.nl

5.       De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website(www.verzekeraars.nl) van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars, opvragen.

 

B.††††††† Wie zijn wij?

1.       Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financieringen en andere financiŽle diensten.

2.       Wij zien het als onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risicoís waar u mee te maken hebt. De vervulling van die taak is slechts goed uitvoerbaar indien wij op de hoogte zijn van alle relevante gegevens, inclusief alle gegevens die betrekking hebben op elders afgesloten verzekeringen. Zijn alle gegevens bij ons bekend gemaakt, dan zijn wij in staat met u na te gaan welke risicoís verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

3.       Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u - via onze bemiddeling - verzekeringen onderbrengt.

4.       Ons kantoor is opgericht in 1880, telt 2 medewerkers en is met name actief in de regio Midden Nederland en Flevoland

 

 


C.††† Onze diensten

 

C1 Algemeen

†††† ††† Wij kunnen u adviseren op het gebied van :††††

1.       schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en brandverzekeringen en nog veel meer, zowel op de particuliere markt als op de zakelijke markt.
Zo ook verzekeringen die op basis van een vooraf afgesproken omvang de uitkering van een som geld garanderen als u of ťťn van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2.       levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen, zowel particulier als zakelijk, waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld, of een begrafenisverzekering. Voorbeelden zijn : koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

3.       hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiŽle mogelijkheden.

4.       Financieringen. Wij kunnen u adviseren over persoonlijke leningen of doorlopende kredieten als u tijdelijk geld nodig heeft.

 

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

C2.†† Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen (zie ook B2), kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten.

1.       Wij makeneen inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risicoís u zou moeten verzekeren en welke risicoís u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

2.       Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

3.       Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

4.       Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.

5.       Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt,de verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

6.       Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

7.       Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

8.       In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

9.       Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10.    In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

11.    Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.

12.    Wij archiveren alle relevante stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

13.    Wijhouden uw portefeuille actueel.

14.    Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

15.    Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering

 

C3.†† Levensverzekeringen

Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt (zie ook B2), kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

1.       Wijinventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

2.       Wij onderzoeken vervolgens met u welke risicoís u kunt verzekeren en welke risicoís u zelf kunt of wilt dragen.

3.       In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

4.       Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt..

5.       Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

6.       Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

7.       In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangtconform de aanvraag is.

8.       Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

9.       Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10.    Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier

11.    Wijhouden uw portefeuille actueel.

12.    Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.

13.    Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiŽle instelling.

14.    Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beŽindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiŽle consequenties van deze voortijdige beŽindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

15.    Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.†††

16.    Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

17.    Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is gelet op de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.

18.    Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

 

D.††††††† Wat verwachten wij van u?

1.       U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheelte vergoeden.

2.       Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is ondermeer nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3.       Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risicoís onverzekerd blijven.

4.       Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beŽindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

5.       Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.††

 

E.††† Onze bereikbaarheid

1.       Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

2.       naam, adres, woonplaats, website, telefoon, telefoon buiten kantoortijd, fax, e-mail

3.       Wijzijn op werkdagen geopend van 8.45 tot en met 18.00 uur.

4.       Op zaterdag zijn wij alleen op afspraak geopend, maar wel telefonisch bereikbaar.

5.       Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.

6.       Telefoon tijdens kantooruren: 035-52 31 333 / 036-52 31 985

7.       Telefoon buiten kantooruren: idem of 06- 510 85 379 / 06-53133614

8.       Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via ťťn van bovenstaande telefoonnummers.

9.       Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

10.    Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax (035-52 60 647) of e-mail (info@roestassurantien.nl).

 

F.††† De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

 

 

F1††† Incasso door C. van der Roest AssurantiŽn

1.       Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u zal worden geÔncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling:
a) zenden van een nota met betaling door u per bank of giro,
b) automatische afschrijving van bank of giro, etc.

2.       U kunt ons machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

3.       Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.

4.       Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

5.       Premies worden in principe per jaar betaald.

6.       In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Indien u voor maandelijkse betaling kiest wordt automatische betaling / incasso verplicht gesteld..

7.       Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht.

8.       Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

9.       Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke koers dat gebeurt. Wij stellen u hiervan dan op de hoogte.

10.    Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

11.    Als u maandelijks een vast bedrag voor al uw verzekeringspremies wilt betalen krijgt u bij ons een rekening courant. In januari wordt een globaal jaarbedrag berekend en gedeeld door het aantal maanden van uw betalingstermijn. Aan het eind van ieder jaar wordt de rekening courant afgesloten. In januari ontvangt u daar dan de overzichten c.q. afrekening van.

 

F2.†† Incasso door verzekeraar

1.       U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

2.       Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.

3.       Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

4.       Premies worden in principe per jaar betaald.

5.       In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.

6.       Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.

7.       Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

8.       Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

9.       Incasso door de verzekeraar geschiedt meestal alleen in het geval van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, financieringen en ziekenfonds.

 

 

F3.†† Afspraken rondom premiebetaling

1.       Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaaltkan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geÔncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

2.       Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

3.       Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

4.       Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geÔncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

5.       Alle rechten worden door ons voorbehouden om achterstallige premies te verrekenen met de schade-uitkeringen.

 

G.†† Onze relatie met verzekeraars

1.       Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van alle verzekeraars kunnen adviseren. <Overigens brengt het lidmaatschap van de NVA / NBVA dit vanzelfmet zich mee.>

††††† Wij betrekken in onze advisering de producten van meerdere verzekeraars.

2.       Geen van de aandelen van ons bedrijf zijn in handen van een verzekeraar.

 

H.††† Hoe worden wij beloond?

 

H1.†† Beloning op basis van provisie

1.       Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

 

H2.†† Beloning op basis van declaratie

1.       Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd.

2.       Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

3.       Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiŽle consequenties die dit heeft.

4.       Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.

5.       Wij specificeren onze notaís naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

 

I.†††† Onze kwaliteit

1.       Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: B417502. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

2.       Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32019020 K.v.K. Hilversum

3.       Ons kantoor is aangesloten bij :

         NVA (Nederlandse Vereniging van Makelaars in AssurantiŽn en Assurantieadviseurs)

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een organisatie die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eist. Deze norm geldt

4.       Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

5.       Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

 

J.††† BeŽindiging relatie

1.       U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beŽindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

2.       Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

 

K.††† Klachten?

1.       Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

2.       Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

3.       Alle klachten worden door de directie behandeld.

4.       Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut, Postbus 93560, 2509 AN, Den Haag, T. (070) 333 89 99, F. (070) 333 89 00,
e-mail: info@klachteninstituut.nl; www.klachteninstituut.nl.††

5.       U kunt zich desgewenst tot de Burgerlijke Rechter wenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2001 Verbond van Verzekeraars / NBVA / NVA

Verveelvoudiging voor commerciŽle doeleinden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. In alle overige gevallen is verveelvoudiging met bronvermelding toegestaan. (Bron: Verbond van Verzekeraars/NBVA/NVA)

 

Verbond van Verzekeraars††††††††††††††††††††††††† NBVA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NVA

Postbus 93450††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Postbus 6152††††††††††††††††††††††††††† Postbus 235

2509 AL Den Haag ††††††††††††††††††††††††††††††††††† 4000 HD Tiel†††††††††††††††††††††††††††† 3800 AE Amersfoort

telefoon: 070-333 85 00††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† telefoon: 0344-62 02 00†††††††††††††††††††††††††††††† telefoon: 033-464 34 64

telefax: 070-333 85 10††††††††††††††††††††††††††††††† telefax: 0344-61 79 28††††††††††††††† telefax: 033-462 20 75